Privacy & klachten

Privacy
Wij begrijpen heel goed dat onze cliënten hun privacy belangrijk vinden. Daarom houden al onze medewerkers zich aan ons privacyreglement, waarin staat hoe we de privacy van onze klanten waarborgen.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Als u contact heeft met Vorkmeer, of gebruik maakt van haar diensten, is het vaak nodig dat persoonsgegevens van u of uw kinderen door ons genoteerd en bewaard worden. Uw persoonsgegevens zijn bij ons in veilige handen.

Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt door beroepskrachten, stagiaires of vrijwilligers van Vorkmeer om contact met u op te nemen en in contact te blijven over diensten waarin u interesse heeft of gebruik van maakt. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Deze gegevens worden ook niet gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven. Voor zover er nieuwsbrieven worden verzonden dient u zich hiervoor apart aan te melden. Ook worden uw persoonsgegevens niet verstrekt aan derden, zonder uw instemming.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaren dan nodig is. Afhankelijk van de dienstverlening zijn hiervoor maximale bewaartermijnen vastgesteld.

Ten behoeve van onze subsidieverantwoording zullen wij geen persoonsgegevens verstrekken aan onze subsidieverstrekkers (tenzij dit op grond van wet- en regelgeving verplicht is).

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren. U kunt tevens verzoeken om persoonsgegevens te wijzigen, over te dragen naar een derde of te vernietigen. In de regel zullen wij dit doen, binnen 4 weken na uw verzoek, behalve als er gegronde redenen zijn om hieraan geen gehoor te geven. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Vorkmeer doet via website, social media of op andere wijze niet aan data-analyses of -verzameling op basis van uw persoonsgegevens. Er worden alleen geanonimiseerde gegevens verzameld. Vorkmeer doet evenmin gerichte reclame-uitingen op basis van uw persoonsgegevens. Om deze reden is op de website ook geen cookie statement geplaatst.

Op deze wijze waarborgen wij een veilige omgang van met uw persoonsgegevens conform de geldende wetgeving (AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wilt u meer informatie, persoonsgegevens laten wijzigen, of bent u van mening dat er sprake is van ‘lekken’ van uw persoonsgegevens via Vorkmeer, dan horen wij dat graag via het contactformulier of het  algemene e-mailadres van de stichting.

Lees hier  het 20180524 Privacyreglement van Vorkmeer(Unitus).

Klachten
Iedere medewerker van Vorkmeer streeft naar kwalitatief hoogwaardige ondersteuning op het gebied van welzijn. Maar waar gewerkt wordt, kan er helaas ook wel eens iets misgaan. Daarom is het goed te weten dat wij klachten serieus nemen.

De manier waarop we omgaan met klachten is beschreven in het klachtenreglement van Vorkmeer. Voor het indienen van een klacht gebruikt u het klachtenformulier 2017.

Heeft u ondanks onze zorgvuldigheid een klacht? Blijf er dan niet mee lopen, maar laat het ons weten. We kunnen immers van elkaar leren!